REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

koszyk365.pl

ROZDZIAŁ I

§1

Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

 1. Sprzedający – Płodni.com Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pamiątkowej 2/3 (61-512 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziała Gospodarczy pod numerem 0000413635, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych, NIP 9721238104, REGON 302038836.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Płodni.com Sp. z o.o.
 3. Sklep internetowy/ Sklep – internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem https://koszyk365.pl/ 
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Konto Klienta– udostępniona przez Sprzedającego Klientowi przestrzeń w Sklepie internetowym, za pomocą której Klient wprowadza dane do Sklepu internetowego i administruje wprowadzonymi danymi.
 7. Login – oznaczenie Klienta (ciąg znaków) określone przez Klienta w chwili tworzenia Konta Klienta, umożliwiający późniejszą jego identyfikację.
 8. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta (min 8 znaków, w tym min jedna wielka litera, jedna mała litera oraz jedna cyfra) umożliwiający logowanie się do Konta Klienta. 
 9. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 10. Punkt Odbioru – miejsce, w których odebrać można zamówienie zrealizowane przez Sprzedającego, prowadzone przez Sprzedającego lub przez osoby trzecie współpracujące ze Sprzedającym.

§2
Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień na produkty, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione produkty, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§3
Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Sklepu internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym została prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa zgodna ze standardem HTML5. Dodatkowo w celu poprawnego działania sklepu, użytkownik musi mieć aktywną obsługę JavaScript. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

§4
Postanowienia ogólne

 1. Klient może bezpłatnie pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.
 2. Klientowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
  1. pod numerem telefonu 61 278 57 85
  2. korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej w zakładce „kontakt” 
  3. kierując korespondencję na adres: Płodni.com SP. z o.o., ul. Magazynowa 16, 62-030 Luboń
  4. wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@koszyk365.pl

 

§5
Produkty oraz ceny oraz główne cechy świadczenia Sprzedającego

 1. Wszystkie ceny i opisy produktów umieszczane są na stronie internetowej sklepu. Informacje o produktach (opis, skład itp.) pochodzą od producentów produktów. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia przez Klienta i zależą od wyboru sposobu dostawy oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia, na który składają się cena produktów oraz koszty dostawy, wskazany jest przed złożeniem zamówienia.
 4. Informacje o produktach umieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią ofert, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający może prowadzić akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.
 6. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.

§6
Konto Klienta

 1. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
 2. W celu założenia Konta Klienta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony na stronie poprzez wpisanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, wprowadzenie wymyślonego przez siebie hasła, zaakceptowanie regulaminu Sklepu internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym do realizacji zamówień Klienta.
 3. Wprowadzenie innych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym nie jest wymagane do utworzenia Konta Klienta.
 4. Klient otrzyma e-mail na podany w trakcie rejestracji adres e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji i dokonanie aktywacji konta. W celu aktywacji Konta Użytkownika Klienta powinien kliknąć na przesłany adres internetowy. W wypadku, w którym adres nie działa należy go skopiować i wkleić w pole adresu przeglądarki. Następnie zostanie przeniesiony na stronę serwisu zawierającą informację potwierdzającą aktywację Konta.
 5. Zakazane jest udostępnianie przez Klienta hasła dostępu osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia udostępnienia hasła osobom trzecim Klient może utracić dostęp do Konta Klienta.
 6. W przypadku, w którym Klient chciałby usunąć Konto Klienta ze Sklepu internetowego Klient powinien przesłać prośbę o usunięcie Konta na adres: pomoc@koszyk365.pl, 
 7. Konto zostanie także usunięte po powzięciu przez Sprzedającego wiadomości o śmierci Klienta.
 8. Konto Klienta może zostać zablokowane lub usunięte przez Sprzedającego w przypadku, w którym uzna działanie Klienta w ramach Sklepu internetowego za sprzeczne z dobrymi obyczajami, wpływające negatywnie na wizerunek Sprzedającego, Sklepu internetowego lub ich renomę, a także w sytuacji, w której działania takie byłyby szkodliwe dla Sklepu internetowego oraz w sytuacji jeżeli działania takie naruszałyby powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem z Klientem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 10. Użytkownik, którego Konto zostało przez Sprzedającego zablokowane lub usunięte, może założyć nowe Konto wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

§7
Składanie zamówień

 1. Informacje o produktach oraz usługach dostępnych w ofercie Sklepu,  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien wybrać produkt i dodać go do wirtualnego koszyka, a następnie powrócić do zakupów poprzez kliknięcie polecenia „Kontynuuj zakupy” lub przejść do finalizacji zamówienia poprzez wybór polecenia „Przejdź do koszyka”. 
 3. W kolejnym kroku Klient powinien wybrać sposób dostawy i sposób płatności oraz uzupełnić dane niezbędne do wysyłki: ulicę oraz numer domu i mieszkania, kod pocztowy oraz miejscowość  i zatwierdzić zakup klikając w  polecenie „Kupuję i Płacę” 
 4. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sprzedającego po złożeniu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta. Wiadomość Sprzedającego, o której mowa w poprzednim zdaniu stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Klient powinien utrwalić i zachować powyższą wiadomość e-mail.
 5. Sprzedający może wprowadzić ograniczenie maksymalnej liczby sztuk danego towaru objętej jednym zamówieniem. Informacja o maksymalnej liczbie produktów danego towaru objętych jednym zamówieniem umieszczona będzie na stronie zawierającej informacje o danym produkcie.
 6. W przypadku niedostępności produktu zamówionego przez Klienta lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – wysyłając informację na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 7. W powyżej wskazanej sytuacji Klient może anulować zamówienie. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony przedmiot z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 13.
 8. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych.
 9. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

§8
Formy płatności

 1. Jeżeli przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:
  1. gotówką – podczas osobistego odbioru przedmiotu zamówienia lub w przypadku dostarczania go przez Kuriera, Paczkomat
  2. poprzez Apple Pay i Google Pay 
  3. szybkim przelewem
  4. blikiem
  5. kartą przy odbiorze osobistym lub w przypadku dostarczania przez Kuriera.
 2. Szczegóły dotyczące dostępnych sposobów płatności dostępne są w zakładce „płatności”. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania form płatności gotówką ze względu na stan pandemii Koronawirusa.
 3. W przypadku zapłaty za zamówiony towar przelewem bankowym Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia.
 4. Sprzedający prowadzi sprzedaż i realizuje wysyłkę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający nie realizuje przesyłek poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.  
 6. Na życzenie Klienta Sprzedawca może wystawić fakturę VAT jeżeli Klient poda swój numer NIP podczas składania zamówienia. Wystawienie faktury VAT z numerem NIP po finalizacji procesu składania zamówienia nie będzie możliwe.

 §9
Rabaty

 1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedającego 
 2. Klient może skorzystać z kodu do końca okresu ważności danego kodu. Klient informowany jest o terminie ważności kodu w momencie udostępnienia mu danego kodu przez Sprzedającego lub poprzez umieszczenie informacji o terminie ważności na kuponie zawierającym numer kodu. Skorzystanie z kodu jest niemożliwe po upływie daty ważności danego kodu rabatowego.
 3. Kody rabatowy nie może być łączony z innym kodem rabatowym, o ile regulamin danej promocji dotyczącej innych kodów rabatowych nie stanowi inaczej.

§10
Dostawa

 1. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź operatora pocztowego pod wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy dostępne są w zakładce dostawa 
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z:
  1. zaistnienia siły wyższej,
  2. braku możliwości skontaktowania się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną
  3. błędnego adresu dostawy wskazanego przez Klienta
  4. nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem

§11
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.U. 2014 poz. 827 poz. 827) Konsument, który dokonał zakupu towarów lub zamówienia usług w Sklepie internetowym, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 5 poniżej), w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, a w przypadku zamówienia usług od dnia zawarcia umowy. Dla zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od umowy poprzez złożenie, w terminie wskazanym w ust. 1, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Klient może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu)
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu Sprzedającemu w stanie nie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech i funkcjonowania.
 5. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Klient powinien dokonać zwrotu Sprzedającemu produktu  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez niego kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot należności nastąpi na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.
 9. Klient może zwrócić produkt:
  1. w Punkcie Odbioru,
  2. poprzez odesłanie ich na adres Sprzedającego (na własny koszt).

§12
Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania produktu przez Sprzedającego jeżeli termin przydatności produktu kończy się po upływie 2 lat od momentu dostarczenia go Klientowi.
 2. Sprzedający w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji Płodni.com SP. z o.o., ul. Magazynowa 16, 62-030 Luboń (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu). Wyjątek stanowią produkty o krótkim terminie ważności, których reklamacja odbywa się na podstawie dostarczenia formularza reklamacyjnego, dowodu zakupu i zdjęcia ukazującego powód składania reklamacji wraz z protokołem szkody spisanym z kurierem/przy paczkomacie (bez konieczności dokonania zwrotu towaru). 
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Produkty lecznicze nie podlegają zwrotowi; zwrot tego rodzaju produktów możliwy jest wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Podlega to regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271)
 6. Reklamacji nie podlegają produkty spożywcze, których jakość uległa pogorszeniu po dostarczeniu zamówienia Klientowi z przyczyn leżących po stronie Klienta np. złe warunki przechowywania.
 7. Klient, który nabył produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą może złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Klient zapłacił za dany towar.

 

§13
Zwrot należności

 1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:
  1. odstąpienia przez Klienta od umowy,
  2. anulowania opłaconego z góry zamówienia lub jego części,
  3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta w przeciągu 7 dni roboczych od daty uznania roszczenia.
 3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 4. W dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu, o którym mowa powyżej lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient pomimo wezwania go przez Sprzedającego nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu lub wskaże błędny numer rachunku, dane adresowe lub dane imienne.
 5. Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.

§14
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Płodni.com Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pamiątkowa 2/3 (61-512 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziała Gospodarczy pod numerem 0000413635, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych, NIP 9721238104, REGON 302038836.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie zakładania Konta Klienta.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Klient może dokonać czynności, o których mowa powyżej po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.

§15
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta.
 2. Sklep internetowy wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies. Klient jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu internetowego i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania ze Sklepu internetowego. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
 4. Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminy wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, jednak nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Dla zamówień będących w trakcie realizacji obowiązuje regulamin w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje do umów zawartych po 01 stycznia 2021 r.